shell脚本实现磁盘监控系统

利用shell脚本实现每隔60秒磁盘内存数据监控

#!/bin/bash
#Author:GaoHongYu
#QQ:1061767621
#Time:2019-12-24 18:43:22
#Name:ncjk.sh
#Version:V1.0
clear
xtip=$(hostname -I)
cprl=$(df -Th |head -2|tail -1|cut -d " " -f 10)
cpky=$(df -Th |head -2|tail -1|cut -d " " -f 12)
cpbfb=$(df -Th |head -2|tail -1|cut -d " " -f 18)
ncrl=$(free -m |head -2|tail -1|cut -d " " -f 13)
ncsy=$(free -m |head -2|tail -1|cut -d " " -f 22)BC=$(echo "scale=2;$ncsy/$ncrl*100" |bc|cut -d "." -f 1)
i=1
while [ $i -le 60 ];do
 echo -e '\n' 
 echo -e '\n' 
 echo "-----磁盘监控系统-----"
 echo "--作者:Mr_GaoHongYu--"
 echo -n "监控本机IP地址:"$xtip
 echo -e '\n'
 echo "-----磁盘使用情况-----"
 echo -n "系统磁盘总容量:"$cprl
 echo -e '\n'
 echo -n "当前磁盘可用容量:"$cpky
 echo -e '\n'
 echo -n "可用容量百分比:"$cpbfb
 echo -e '\n'
 echo "-----内存使用情况-----"
 echo -n "内存总容量:"$ncrl
 echo -e '\n'
 echo -n "内存已使用:"$ncsy
 echo -e '\n'
 echo -n "内存已用百分比:"
 echo "$BC%"
  sleep 60
 let i++
done

效果如图:

shell脚本实现磁盘监控系统

相关推荐