PHP 基数排序(计数排序实现)

<?php
#基数排序,此处仅对正整数进行排序,至于负数和浮点数,需要用到补码,各位有兴趣自行研究

#计数排序
#@param $arr 待排序数组
#@param $digit_num 根据第几位数进行排序
function counting_sort(&$arr, $digit_num = false) {
if ($digit_num !== false) { #如果参数$digit_num不为空,则根据元素的第$digit_num位数进行排序
for ($i = 0; $i < count($arr); $i++) {
$arr_temp[$i] = get_specific_digit($arr[$i], $digit_num);
}
} else {
$arr_temp = $arr;
}

$max = max($arr);
$time_arr = array(); #储存元素出现次数的数组

#初始化出现次数数组
for ($i = 0; $i <= $max; $i++) {
$time_arr[$i] = 0;
}

#统计每个元素出现次数
for ($i = 0; $i < count($arr_temp); $i++) {
$time_arr[$arr_temp[$i]]++;
}

#统计每个元素比其小或相等的元素出现次数
for ($i = 0; $i < count($time_arr) - 1; $i++) {
$time_arr[$i + 1] += $time_arr[$i];
}

#利用出现次数对数组进行排序
for($i = count($arr) - 1; $i >= 0; $i--) {
$sorted_arr[$time_arr[$arr_temp[$i]] - 1] = $arr[$i];
$time_arr[$arr_temp[$i]]--;
}

$arr = $sorted_arr;
ksort($arr); #忽略这次对key排序的效率损耗
}

#计算某个数的位数
function get_digit($number) {
$i = 1;
while ($number >= pow(10, $i)) {
$i++;
}

return $i;
}

#获取某个数字的从个位算起的第i位数
function get_specific_digit($num, $i) {
if ($num < pow(10, $i - 1)) {
return 0;
}
return floor($num % pow(10, $i) / pow(10, $i - 1));
}

#基数排序,以计数排序作为子排序过程
function radix_sort(&$arr) {
#先求出数组中最大的位数
$max = max($arr);
$max_digit = get_digit($max);

for ($i = 1; $i <= $max_digit; $i++) {
counting_sort($arr, $i);
}
}


$arr = array(1, 33, 44, 33, 33, 21, 521, 5, 4444, 91, 700, 8, 0);
radix_sort($arr);

print_r($arr);
?>

Array ( [0] => 0 [1] => 1 [2] => 5 [3] => 8 [4] => 21 [5] => 33 [6] => 33 [7] => 33 [8] => 44 [9] => 91 [10] => 521 [11] => 700 [12] => 4444 )

 

相关推荐